WOJEWÓDZKI KONKURS ANGIELSKO-NIEMIECKI- POLIGLOTA

(dla siódmo- i ósmoklasistów województwa opolskiego )
O PUCHAR DYREKTORA PLO NR II W OPOLU

 

Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Angielsko-Niemieckiego – POLIGLOTA- jest Publiczne
Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu.
Konkurs organizują i przeprowadzają nauczycielki języka angielskiego –Beata Jaros i języka
niemieckiego – Bożena Owczar.
Konkurs przeznaczony był początkowo dla uczniów klas trzecich gimnazjów; teraz organizowany
jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych województwa opolskiego
posługujących się w stopniu komunikatywnym zarówno językiem angielskim jak i niemieckim.
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie uczący się języków angielskiego i niemieckiego w szkole
lub poza szkołą.

W roku szkolnym 2021/2022 powinna odbędzie się IX edycja tego konkursu.


Konkurs jest dwuetapowy:
1) część pisemna – etap szkolny –przeprowadzany w szkołach biorących udział w konkursie.
2) część ustna – odbywa się w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej przy ul. Pułaskiego 3 w Opolu podczas Dnia Otwartych
Drzwi (dokładna data i godziny zostają podane w regulaminie wysyłanym do szkół)

Etap pisemny

1. Test przeprowadza, sprawdza i ocenia Szkolna Komisja powołana w danej szkole do przeprowadzenia
Konkursu Angielsko-Niemieckiego „Poliglota”:
a) Test składa się z części leksykalno-gramatycznej i części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego w
języku angielskim i niemieckim. ( 90 minut)
b) Zadania z poziomu A2/B1 wg europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę
Europy.
2. Informacja o zakwalifikowaniu się uczniów do części ustnej zostaje przesłana drogą
elektroniczną do szkół.

Etap ustny
1. Czas trwania części ustnej – ok. 15 minut. (zadania w części ustnej: opis obrazka w języku
angielskim i niemieckim, rozmowa na konkretny temat wylosowany z katalogu tematycznego -podanego
w regulaminie- w języku angielskim i niemieckim, odpowiedzi na pytania dotyczące danego zadania w
obu językach )


Cele przyświecające organizatorom Konkursu to :
– motywowanie uczniów do uczenia się języków angielskiego i niemieckiego oraz mobilizowanie ich
do samodzielnej, systematycznej pracy,
– podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży,
– wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy,
– kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka,
– nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.

 

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Skip to content