Sport

Aktualności

Mistrzostwa Opola w piłce nożnej – mamy srebro!

Mistrzostwa Opola w piłce nożnej – mamy srebro!

Reprezentacja naszej szkoły zdobyła "tylko" srebrny medal Mistrzostw Opola w piłce nożnej. W turnieju finałowym nasza drużyna trzykrotnie była o włos od złotego medalu, najpierw prowadząc z LO9 4-2, niestety mecz zakończył się wynikiem 4-4, następnie w momencie gdy...

• mgr Franek Małgorzata

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
– trener II klasy piłki siatkowej

Pracuje w PLO II od 1985 roku

• mgr Kaniuka Barbara

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Absolwent II LO w Opolu
– trener II klasy piłki ręcznej

Pracuje w PLO II od 1990 roku

• mgr Pająk Mariusz

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Absolwent II LO w Opolu
– trener II klasy koszykówki

Pracuje w PLO II od 1992 roku

• mgr Mehlich Ewa

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
– trener II klasy lekkiej atletyki
– instruktor nordic walking

Pracuje w PLO II od 1996 roku

• mgr Malik Adam

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Absolwent PLO nr II w Opolu

– trener  piłki nożnej UEFA A

– instruktor koszykówki

– instruktor lekkiej atletyki

– instruktor pływania

– instruktor TRX GTC

– trener personalny

Pracuje w PLO II od 2008 roku

• mgr Klyszcz Monika

Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Absolwent II LO w Opolu
– trener II klasy piłki siatkowej

-instruktor piłki siatkowej

-instruktor lekkiej atletyki

– organizacja i zarządzanie w sporcie

-gimnastyka korekcyjno-kompensacyjne z elementami masażu

-diploma de español como lengua extranjera nivel B2

Pracuje w PLO II od 2013 roku

• mgr Anna Korzeniec

Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

Pracuje w PLO II od 2022 roku

• mgr Michał Sadyk

Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

Pracuje w PLO II od 2023 roku

• mgr Katarzyna Łotecka-Steczek

Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

Pracuje w PLO II od 2023 roku

 

 

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Link do kalendarza zawodów miejskich

http://mos.opole.pl

Link do kalendarza zawodów wojewódzkich

Terminarz

AKTUALNE WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA

Licealiada 2021/2022

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

Drużyny dziewcząt i chłopców zajęły IV miejsca w Finale Miejskim.

Składy drużyn:

Dziewczyny:

1. Adamów Amelia

2. Adamów Julia

3. Buczek Magdalena

4. Dąbrowska Maja

5. Działowska Dominika

6. Kalisz Nadja

7. Marciniak Hanna

8. Maryniak Hanna

Chłopcy:

1. Czajka Aleksander

2. Gałęzyka Tibor

3. Grzesiński Hubert

4. Kostur Mateusz

5. Kucharuk Maciej

6. Misiak Łukasz

7. Stępień Mikołaj

8. Świczewski Mateusz

9. Veretemnikov Pavel

10. Wcisło Radosław

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach

edukacyjnych z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania

umiejętności i wiadomości.

2. Ocena jest jawna dla ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych .

3. Ocena z wychowania fizycznego obejmuje następujące płaszczyzny działania ucznia :

frekwencja na zajęciach, stopień opanowania wymogów programowych oraz punkty

dodatkowe. Za każdy dział uczeń otrzymuje określoną liczbę punktów, które są

sumowane i przeliczane na ocenę końcową (opis poniżej).

4. W dzienniku lekcyjnym nauczyciel zapisuje punkty cząstkowe, sumę punktów

zdobytych przez ucznia w całym semestrze oraz słownie ocenę semestralną i końcowo

roczną .

5. W przypadku kiedy uczeń posiada zwolnienie lekarskie całoroczne, nie podlega on

ocenie a na świadectwie wpisuje się „zwolniony”.

6. Jeśli uczeń posiada zwolnienie lekarskie z letniego semestru a zaliczył na ocenę

semestr zimowy, może starać się o przepisanie oceny pod warunkiem wypełnienia

wymagań opisanych w rozdziale „ Frekwencja i stosunek do przedmiotu” w pkt.7

od c do f i po uzgodnieniu z nauczycielem uczącym.

7. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo do indywidualnej oceny ucznia.

I. ELEMENTY SKŁADOWE OCENY Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Frekwencja oraz stosunek do przedmiotu

Stopień opanowania wymagań programowych

Punkty dodatkowe

 

FREKWENCJA ORAZ STOSUNEK DO PRZEDMIOTU

1. Frekwencja wyrażana jest jako procent aktywnie odbytych lekcji w stosunku do

wszystkich lekcji przeprowadzonych w semestrze – tabela nr 1.

 

 

 

Frekwencja (%)

Punktacja (pkt.)

od

do

100

<

10

90

99

9

80

89

8

70

79

7

60

69

6

50

59

4

40

49

2

39

>

0

 

 

 

tab.1

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przy obliczaniu frekwencji nie będą brane pod uwagę lekcje, z których uczeń posiada

zwolnienie lekarskie – co najmniej 2 tygodniowe.

3. Uczeń , który uczestniczy w innych zajęciach organizowanych przez szkołę np. wyjazdy

klasowe, konkursy, zawody itp. ma zapisaną z tego tytułu nieobecność

usprawiedliwioną przez nauczyciela wychowania fizycznego.

4. Usprawiedliwione nieobecności ucznia na lekcji nie są wliczane do frekwencji natomiast

godziny nieusprawiedliwione traktowane są jako nieprzygotowanie do zajęć i

automatycznie obniżają frekwencję.

5. Stosunek do przedmiotu:

– czynny udział w lekcji , przygotowanie do lekcji,

odpowiedni strój sportowy (sportowa koszulka, spodenki, legginsy lub spodnie

dresowe nie posiadające zamków i guzików, czyste skarpetki oraz czyste, zmienne

obuwie sportowe)

podczas zajęć wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz ćwiczenia w

zegarkach, łańcuszkach, kolczykach, pierścionkach, rozpuszczonych włosach

oraz z gumą do żucia w ustach,

– uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na podstawie zaświ. lekarskiego nie są zwalniani z

obowiązku obecności na lekcji i udziału w niej,

– stosunek do nauczyciela i kolegów , odpowiednie posługiwanie się sprzętem

sportowym(za niekulturalne i niesportowe zachowanie nauczyciel może

zastosować„punkty ujemne”).

6. Uczeń nieprzygotowany do lekcji (np. brak stroju) ma obecność na lekcji ale w

dokumentacji nauczyciela wpisuje się NC (nie ćwiczenie) i wlicza się do ogólnej

frekwencji z wychowania fizycznego.

7. Uczeń zwolniony z wych.fiz. z powodów zdrowotnych, który może jednak wykonywać

określone ćwiczenia ruchowe, może starać się o ocenę z przedmiotu pod występującym

niżej warunkami. O rozpoczęcie procedury przystąpienia do starań o ocenę w imieniu

ucznia występują rodzice/opiekunowie, na piśmie skierowanym do Dyrektora Szkoły.

  1. uczestnictwa w rekreacyjnych zajęciach SKS / jeśli nie ma przeciwwskazań /

  2. udziału w zawodach sportowych / np. pływanie, szachy, tenis stołowy, strzelectwo i inne /, jeśli pozwala mu na to stan zdrowia i posiada zgodę rodziców / opiekunów/.

  3. przygotowania konspektu i przeprowadzenia samodzielnie zajęć ruchowych ze swoją klasą / np. rozgrzewka lub inne /.

  4. wykonania gazetki o tematyce sportowej

  5. przygotowania referatu na zadany temat dotyczący edukacji zdrowotnej

  6. uczestnictwa w organizacji zawodów sportowych / sędziowanie, protokół, tablica/

UWAGA: warunkiem niezbędnym starania się o ocenę jest realizacja pkt. a lub b, z pozostałych punktów / od c do f / uczeń wybiera 3 do realizacji.

STOPIEŃ OPANOWANIA WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH

 1. Uczeń ma prawo przystąpić do nieobowiązkowych zadań kontrolnych, oceniających poziom oraz postęp w opanowaniu umiejętności indywidualnych i zespołowych , określonych podstawą programową i programem nauczania.

W każdym semestrze nauczyciel zaproponuje 2 zadania do wyboru,

2. Wszystkie rodzaje zadań kontrolnych i czas ich realizacji są podawane uczniom do

wiadomości na początku roku szkolnego a zapowiedziane na co najmniej tydzień

przedmiotu zamierzoną kontrolą.

3. Za każde zadanie kontrolne uczeń może otrzymać maksymalnie 6 pkt. a minimalnie

0,5 pkt. . Oceny dokonuje nauczyciel po porównaniu z samooceną ucznia.

4. Uczeń, który nie mógł uczestniczyć w sprawdzianie z obiektywnych powodów może

zaliczyć zadanie do końca danego semestru.

5. Okres zaliczenia zadania może być wyznaczony indywidualnie przez nauczyciela.

6. Jeżeli w skład sprawdzianu wchodzić będą elementy, z których uczeń posiada zwolnienie

lekarskie nauczyciel zaproponuje zadanie zastępcze tak by uczeń nie tracił punktów.

PUNKTY DODATKOWE

– udział w SKS …………………………………………………………………..…… do 2 pkt

– udział w SKS + reprezentowanie szkoły w tej dyscyplinie ……………..……… do 4 pkt

– udział w SKS + finał w mieście …………………………………………………. . do 6 pkt

– udział w SKS + finał w województwie………………………………………….. do 8 pkt

– udział w zawodach w danej dyscyplinie sportowej ………………………………. do 2 pkt

– udział w zawodach (j. w.) w finale miejskim ……………………………………… do 4 pkt

– udział w zawodach (j. w.) w finale wojewódzkim ………………………………… do 6 pkt

– aktywność na lekcjach ……………………………………………………….… 3 x „+” = 1pkt

– aktywność pozalekcyjna ( gazetki szkolne, strona internetowa, dokumentacja

fotograficzna i informacyjna , udział w organizacji zawodów szkolnych

i międzyszkolnych )………………………….………………………………….… do 2 pkt

– uprawianie dyscypliny sportowej w klubie ……………………………………. 2 – 4 pkt

– j. w. + sukces wojewódzki ……………………………………………………….. do 6 pkt

– j. w. + sukces w kraju ……………………………………………………………….. do 8 pk

– j. w. + sukces międzynarodowy ………………………………………………… do 10 pk

 

II. ZWOLNIENIA Z LEKCJI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania

fizycznego. Uczeń posiadający zwolnienie całoroczne lub semestralne z w – f powinien

przedłożyć je w Sekretariacie Szkoły a następnie decyzję Dyrektora o zwolnieniu z

zajęć wychowania fizycznego złożyć u nauczyciela w terminie do czterech tygodni po

rozpoczęciu semestru.

2. Uczeń posiadający ważne zwolnienie lekarskie lub zwolnienie rodzicielskie ma

obowiązek być obecny na lekcji wychowania fizycznego.

3.Jeżeli rodzice wystąpią do Dyrektora Szkoły z prośbą o zwolnienie syna/córki z lekcji

WF odbywającej się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, wówczas uczeń ma w

dzienniku odnotowaną godzinę nieobecną usprawiedliwioną (liczoną do ogólnej

frekwencji całorocznej danego ucznia).

5.Zajęcia, z których uczeń posiada zwolnienie lekarskie (co najmniej 2- tygodniowe) nie są

brane pod uwagę przy obliczaniu frekwencji.

III. SEMESTRALNA OCENA KOŃCOWA

( dla wszystkich klas liceum 3-letniego i liceum 4-letniego)

Powyższe elementy oceniane są w formie PUNKTÓW następnie sumowane i przeliczane na ocenę wg tabeli poniżej.

 

Ocena / stopień

Wartość punktowa

Celujący

6

22 ≤

Bardzo dobry

5

17 – 21

Dobry

4

12 – 16

Dostateczny

3

8 – 11

Dopuszczający

2

5 – 7

Niedostateczny

1

4

 

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

1

Małgorzata Franek

SIATKÓWKA

chłopców

PONIEDZIAŁEK

godz. 15.00-16.30

(dolna sala gimnastyczna)

2

Mariusz Pająk

KOSZYKÓWKA

chłopców

CZWARTEK

godz.15.00-16.30

(dolna sala)

3

Michał Sadyk

KOSZYKÓWKA/SIATKÓWKA

dziewcząt

WTOREK

godz.15.00-16.30

(dolna sala)

 

—w budowie

Skip to content