Sport

Aktualności

Turniej tenisa stołowego zakończony!

Turniej tenisa stołowego zakończony!

Zakończono zmagania w turnieju tenisa stołowego! W kategorii kobiet zwyciężyły: I miejsce Emilia JANOCHA 1C II miejsce Natalia LECHOWICZ 2F-3 III miejsce Maja KRAWCZYK 2E-4 Natomiast w kategorii mężczyzn zwycięstwo przypadło: I miejsce Michał BAGIŃSKI 2A-4 II miejsce...

Klasa II A-4 Mistrzem siatkówki „Dwójce”

Klasa II A-4 Mistrzem siatkówki „Dwójce”

Zakończyły się rozgrywki w siatkówkę w ramach miesiąca sportu szkolnego. W turnieju udział wzięło 20 zespołów mieszanych. Do półfinału awansowały klasy 1G, 2A(4), 2D(4) i 2D(3). W wielkim Finale zmierzyły się klasy 2A(4) i 2D(4). Zwyciężyła klasa 2A(4) wynikiem 2:1....

Dwójka Mistrzem Opola w Streetball’u

Dwójka Mistrzem Opola w Streetball’u

Mistrzowie Opola w koszykówce chłopców 3x3 Bartosz Kostuś z klasy IIC-3 Tymoteusz Polek z klasy IIC-3 Szymon Stach z klasy IIB-3 Uczniowie, pod okiem doświadczonego koszykarza, Pana Adama Cichonia, zdeklasowali rywali. Gratulujemy Zawodnikom i...

• mgr Franek Małgorzata

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
– trener II klasy piłki siatkowej

Pracuje w PLO II od 1985 roku

• mgr Kaniuka Barbara

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Absolwent II LO w Opolu
– trener II klasy piłki ręcznej

Pracuje w PLO II od 1990 roku

• mgr Pająk Mariusz

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Absolwent II LO w Opolu
– trener II klasy koszykówki

Pracuje w PLO II od 1992 roku

• mgr Mehlich Ewa

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
– trener II klasy lekkiej atletyki
– instruktor nordic walking

Pracuje w PLO II od 1996 roku

• mgr Fogel Patryk

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Absolwent II LO w Opolu
– trener personalny
– trener II klasy piłki siatkowej
– instruktor pływania
– instruktor tenisa stołowego
– instruktor kulturystyki
– instruktor pilatesu

Pracuje w PLO II od roku 2005 roku

• mgr Klyszcz Monika

Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Absolwent II LO w Opolu
– trener II klasy piłki siatkowej

Pracuje w PLO II od 2013 roku

• mgr Cichoń Adam

Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
– trener II klasy koszykówki

Pracuje w PLO II od 2016 roku

• mgr Pieruszka Katarzyna

Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

– instruktor pływania
– instruktor koszykówki

Pracuje w PLO II od 2020 roku

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Aktualny kalendarz imprez znajduje się odpowiednio na stronach :

Link do kalendarza zawodów miejskich
http://mos.opole.pl

Link do kalendarza zawodów wojewódzkich
http://www.szsopolskie.pl/licealiada/terminarz/

AKTUALNE WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA

Licealiada 2020/2021

Sztafetowe Biegi Przełajowe – finał wojewódzki Namysłów

Drużyna chłopców ,dzięki tzw ”dzikiej karcie” , wystartowała w finale wojewódzkim w sztafetowych biegach przełajowych zajmując wysokie
IV miejsce .

Skład drużyny :
Czajka Aleksander klasa 2A3
Gałęzyka Tibor klasa 2B3
Lesik Piotr klasa 3C
Nalepa Jakub klasa 3A
Sobczyk Rafał klasa 1A
Walecko Tomasz klasa 3B
Wcisło Radosław klasa 2F3
Zagola Mateusz klasa 2B3

Opiekun Mariusz Pająk

Serdecznie gratulujemy lekkoatletom.

Szkolne Mistrzostwa Opolszczyzny w szachach on-line
w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkół

• Klasyfikacja Open / na 97 uczestników :

– Stankiewicz Kamil klasa 2A – miejsce 1
– Bialik Nikodem klasa 2B3 – miejsce 7
– Posacki Stanisław klasa 2A3 – miejsce 25
– Ogłaza Oskar klasa 2B4 – miejsce 40
– Kalemba Karolina klasa 2E4 – miejsce 67/ w klasyfikacji dziewcząt 16
– Szkudlarski Dawid klasa 1A – miejsce 86
•Klasyfikacja drużyn szkół / na 16 szkół:
– PLO II Opole – 1 miejsce
Grand Prix LZS i SZS w szachach online
grupa C

Klasyfikacja po czterech turniejach / na 50 uczestników:
– Stankiewicz Kamil klasa 2A – miejsce 7
– Posacki Stanisław klasa 2A3 – miejsce 18
– Ganczarek Antoni klasa 2F3 – miejsce 21
– Szkudlarski Dawid klasa 1A – miejsce 33
Opiekun Katarzyna Pieruszka

Wszystkim szachistom serdecznie GRATULUJEMY.

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach

edukacyjnych z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania

umiejętności i wiadomości.

2. Ocena jest jawna dla ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych .

3. Ocena z wychowania fizycznego obejmuje następujące płaszczyzny działania ucznia :

frekwencja na zajęciach, stopień opanowania wymogów programowych oraz punkty

dodatkowe. Za każdy dział uczeń otrzymuje określoną liczbę punktów, które są

sumowane i przeliczane na ocenę końcową (opis poniżej).

4. W dzienniku lekcyjnym nauczyciel zapisuje punkty cząstkowe, sumę punktów

zdobytych przez ucznia w całym semestrze oraz słownie ocenę semestralną i końcowo

roczną .

5. W przypadku kiedy uczeń posiada zwolnienie lekarskie całoroczne, nie podlega on

ocenie a na świadectwie wpisuje się „zwolniony”.

6. Jeśli uczeń posiada zwolnienie lekarskie z letniego semestru a zaliczył na ocenę

semestr zimowy, może starać się o przepisanie oceny pod warunkiem wypełnienia

wymagań opisanych w rozdziale „ Frekwencja i stosunek do przedmiotu” w pkt.7

od c do f i po uzgodnieniu z nauczycielem uczącym.

7. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo do indywidualnej oceny ucznia.

I. ELEMENTY SKŁADOWE OCENY Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Frekwencja oraz stosunek do przedmiotu

Stopień opanowania wymagań programowych

Punkty dodatkowe

 

FREKWENCJA ORAZ STOSUNEK DO PRZEDMIOTU

1. Frekwencja wyrażana jest jako procent aktywnie odbytych lekcji w stosunku do

wszystkich lekcji przeprowadzonych w semestrze – tabela nr 1.

 

 

Frekwencja (%)

Punktacja (pkt.)

od

do

100

<

10

90

99

9

80

89

8

70

79

7

60

69

6

50

59

4

40

49

2

39

>

0

 

 

 

tab.1

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przy obliczaniu frekwencji nie będą brane pod uwagę lekcje, z których uczeń posiada

zwolnienie lekarskie – co najmniej 2 tygodniowe.

3. Uczeń , który uczestniczy w innych zajęciach organizowanych przez szkołę np. wyjazdy

klasowe, konkursy, zawody itp. ma zapisaną z tego tytułu nieobecność

usprawiedliwioną przez nauczyciela wychowania fizycznego.

4. Usprawiedliwione nieobecności ucznia na lekcji nie są wliczane do frekwencji natomiast

godziny nieusprawiedliwione traktowane są jako nieprzygotowanie do zajęć i

automatycznie obniżają frekwencję.

5. Stosunek do przedmiotu:

– czynny udział w lekcji , przygotowanie do lekcji,

odpowiedni strój sportowy (sportowa koszulka, spodenki, legginsy lub spodnie

dresowe nie posiadające zamków i guzików, czyste skarpetki oraz czyste, zmienne

obuwie sportowe)

podczas zajęć wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz ćwiczenia w

zegarkach, łańcuszkach, kolczykach, pierścionkach, rozpuszczonych włosach

oraz z gumą do żucia w ustach,

– uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na podstawie zaświ. lekarskiego nie są zwalniani z

obowiązku obecności na lekcji i udziału w niej,

– stosunek do nauczyciela i kolegów , odpowiednie posługiwanie się sprzętem

sportowym(za niekulturalne i niesportowe zachowanie nauczyciel może

zastosować„punkty ujemne”).

6. Uczeń nieprzygotowany do lekcji (np. brak stroju) ma obecność na lekcji ale w

dokumentacji nauczyciela wpisuje się NC (nie ćwiczenie) i wlicza się do ogólnej

frekwencji z wychowania fizycznego.

7. Uczeń zwolniony z wych.fiz. z powodów zdrowotnych, który może jednak wykonywać

określone ćwiczenia ruchowe, może starać się o ocenę z przedmiotu pod występującym

niżej warunkami. O rozpoczęcie procedury przystąpienia do starań o ocenę w imieniu

ucznia występują rodzice/opiekunowie, na piśmie skierowanym do Dyrektora Szkoły.

  1. uczestnictwa w rekreacyjnych zajęciach SKS / jeśli nie ma przeciwwskazań /

  2. udziału w zawodach sportowych / np. pływanie, szachy, tenis stołowy, strzelectwo i inne /, jeśli pozwala mu na to stan zdrowia i posiada zgodę rodziców / opiekunów/.

  3. przygotowania konspektu i przeprowadzenia samodzielnie zajęć ruchowych ze swoją klasą / np. rozgrzewka lub inne /.

  4. wykonania gazetki o tematyce sportowej

  5. przygotowania referatu na zadany temat dotyczący edukacji zdrowotnej

  6. uczestnictwa w organizacji zawodów sportowych / sędziowanie, protokół, tablica/

UWAGA: warunkiem niezbędnym starania się o ocenę jest realizacja pkt. a lub b, z pozostałych punktów / od c do f / uczeń wybiera 3 do realizacji.

STOPIEŃ OPANOWANIA WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH

 1. Uczeń ma prawo przystąpić do nieobowiązkowych zadań kontrolnych, oceniających poziom oraz postęp w opanowaniu umiejętności indywidualnych i zespołowych , określonych podstawą programową i programem nauczania.

W każdym semestrze nauczyciel zaproponuje 2 zadania do wyboru,

2. Wszystkie rodzaje zadań kontrolnych i czas ich realizacji są podawane uczniom do

wiadomości na początku roku szkolnego a zapowiedziane na co najmniej tydzień

przedmiotu zamierzoną kontrolą.

3. Za każde zadanie kontrolne uczeń może otrzymać maksymalnie 6 pkt. a minimalnie

0,5 pkt. . Oceny dokonuje nauczyciel po porównaniu z samooceną ucznia.

4. Uczeń, który nie mógł uczestniczyć w sprawdzianie z obiektywnych powodów może

zaliczyć zadanie do końca danego semestru.

5. Okres zaliczenia zadania może być wyznaczony indywidualnie przez nauczyciela.

6. Jeżeli w skład sprawdzianu wchodzić będą elementy, z których uczeń posiada zwolnienie

lekarskie nauczyciel zaproponuje zadanie zastępcze tak by uczeń nie tracił punktów.

PUNKTY DODATKOWE

– udział w SKS …………………………………………………………………..…… do 2 pkt

– udział w SKS + reprezentowanie szkoły w tej dyscyplinie ……………..……… do 4 pkt

– udział w SKS + finał w mieście …………………………………………………. . do 6 pkt

– udział w SKS + finał w województwie………………………………………….. do 8 pkt

– udział w zawodach w danej dyscyplinie sportowej ………………………………. do 2 pkt

– udział w zawodach (j. w.) w finale miejskim ……………………………………… do 4 pkt

– udział w zawodach (j. w.) w finale wojewódzkim ………………………………… do 6 pkt

– aktywność na lekcjach ……………………………………………………….… 3 x „+” = 1pkt

– aktywność pozalekcyjna ( gazetki szkolne, strona internetowa, dokumentacja

fotograficzna i informacyjna , udział w organizacji zawodów szkolnych

i międzyszkolnych )………………………….………………………………….… do 2 pkt

– uprawianie dyscypliny sportowej w klubie ……………………………………. 2 – 4 pkt

– j. w. + sukces wojewódzki ……………………………………………………….. do 6 pkt

– j. w. + sukces w kraju ……………………………………………………………….. do 8 pk

– j. w. + sukces międzynarodowy ………………………………………………… do 10 pk

 

II. ZWOLNIENIA Z LEKCJI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania

fizycznego. Uczeń posiadający zwolnienie całoroczne lub semestralne z w – f powinien

przedłożyć je w Sekretariacie Szkoły a następnie decyzję Dyrektora o zwolnieniu z

zajęć wychowania fizycznego złożyć u nauczyciela w terminie do czterech tygodni po

rozpoczęciu semestru.

2. Uczeń posiadający ważne zwolnienie lekarskie lub zwolnienie rodzicielskie ma

obowiązek być obecny na lekcji wychowania fizycznego.

3.Jeżeli rodzice wystąpią do Dyrektora Szkoły z prośbą o zwolnienie syna/córki z lekcji

WF odbywającej się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, wówczas uczeń ma w

dzienniku odnotowaną godzinę nieobecną usprawiedliwioną (liczoną do ogólnej

frekwencji całorocznej danego ucznia).

5.Zajęcia, z których uczeń posiada zwolnienie lekarskie (co najmniej 2- tygodniowe) nie są

brane pod uwagę przy obliczaniu frekwencji.

III. SEMESTRALNA OCENA KOŃCOWA

( dla wszystkich klas liceum 3-letniego i liceum 4-letniego)

Powyższe elementy oceniane są w formie PUNKTÓW następnie sumowane i przeliczane na ocenę wg tabeli poniżej.

 

Ocena / stopień

Wartość punktowa

Celujący

6

20 ≤

Bardzo dobry

5

16 – 19

Dobry

4

11 – 15

Dostateczny

3

7 – 10

Dopuszczający

2

5 – 6

Niedostateczny

1

4

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

1

Małgorzata Franek

SIATKÓWKA

chłopców

PONIEDZIAŁEK

dolna sala

godz.16.00-17.30

2

Mariusz Pająk

KOSZYKÓWKA

chłopców

WTOREK

dolna sala

godz.15.30-17.00

3

Katarzyna Pieruszka

PŁYWANIE

CZWARTEK

basen ul. Ozimska

godz.15.00-16.00

4

Barbara Kaniuka

REKREACJA

WTOREK

górna sala

godz.15.00-16.00

 

—w budowie


Skip to content