ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
do PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr II
z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
im. MARII KONOPNICKIEJ w OPOLU

na rok szkolny 2021/2022

 

 

 1. Rekrutacja obejmuje nabór do 8 oddziałów klas pierwszych.
 2. Limit w poszczególnych klasach wynosi 28 miejsc.
 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:
 • maksymalnie 100 punktów za wynik egzaminu w ostatniej klasie szkoły podstawowej (po 35 punktów za egzamin z języka polskiego i matematyki oraz 30 punktów za egzamin z języka obcego):
  • język polski – 1% odpowiada 0,35 pkt,
  • matematyka – 1% odpowiada 0,35 pkt,
  • język obcy nowożytny – (poziom podstawowy) – 1% odpowiada 0,30 pkt.
 • maksymalnie 18 punktów za ocenę z języka polskiego,
 • maksymalnie 18 punktów za ocenę z matematyki,
 • maksymalnie 36 punków za ocenę z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 

Klasa pierwszy przedmiot drugi przedmiot

Ocena:

celująca – 18 pkt

bardzo dobra – 17 pkt

dobra – 14 pkt

dostateczna – 8 pkt

dopuszczająca – 2 pkt

 

Klasa A fizyka informatyka lub geografia
Klasa B informatyka fizyka lub j. angielski
Klasa C historia wos lub j. angielski
Klasa D biologia chemia lub fizyka
Klasa E biologia chemia lub fizyka
Klasa F j. niemiecki historia, geografia lub biologia
Klasa G geografia fizyka lub WOS
Klasa H historia biologia lub j. angielski

 

 • maksymalnie 28 punktów za inne wpisane na świadectwie osiągnięcia:

 

WAŻNE! Pamiętaj, że osiągnięcia, za które wprowadziłeś punkty drogą elektroniczną, muszą być wpisane przez wychowawcę Twojej klasy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Brak wpisu dotyczącego osiągnięć lub ich zły zapis spowoduje utratę ewentualnych punktów.

 

 

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani będą niezależnie od kryteriów.

5. O zakwalifikowaniu się do danego oddziału decydować będzie liczba punktów jakie uzyskali kandydaci.

6. Kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do danego oddziału komisja rekrutacyjna może zaproponować naukę w innym oddziale.

7. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły aż do wyczerpania miejsc.

Skip to content