Stypendia

Miasto Opole oferuje „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola”.

Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania poszczególnych form wsparcia znajdują się w załączniku.

Miasto Opole przewiduje również stypendia motywacyjne, przyznawane po każdym semestrze:

  • STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE, które może by przyznane uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen 5,1 i więcej oraz przynajmniej ocenę dobrą z zachowania za dany semestr,
  • STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym oraz co najmniej ocenę dobrą z zachowania za dany semestr. 

 Uczniowie mogą starać się także o Stypendium Prezesa Rady Ministrów, przyznawanego uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA otrzymuje uczeń, który uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

  • tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (uczeń szkoły ponadgimnazjalnej),
  • uczestniczył w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień
  • regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
  • uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
Skip to content