Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu zobowiązuje się w ramach dostępnych zasobów oraz środków zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.lo2.opole.pl.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

1. Możliwe jest, że niektóre filmy lub materiały multimedialne zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać wymaganych elementów zapewniających dostępność.

2. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

3. Część z opublikowanych zdjęć może nie mieć opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny.

4. Niektóre dokumenty opublikowane mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł;
  • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innych organizacjach;
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26. Aktualizacja: 2024-03-19

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobami do kontaktu są: Dariusz Nawrot, adres poczty elektronicznej: sekretariat@lo2.opole.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 454 22 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu
ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 3
45-048 Opole
Tel.: (+48) 77 454 22 86
E-mail: sekretariat@lo2.opole.pl
Strona internetowa:
www.lo2.opole.pl

Dostępność architektoniczna

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla osób przychodzących dostępne są :

a) wejścia główne

  • od ulicy Pułaskiego – wejście schodami, drzwi dwuskrzydłowe otwierane samodzielnie.
  • od ulicy Waryńskiego – wejście przez dziedziniec szkolny, drzwi dwuskrzydłowe otwierane samodzielnie. Wejście/wjazd na dziedziniec posiada podjazd dla wózków; jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

b) wejścia boczne/wewnętrzne

  • od ulicy Waryńskiego – wejście przez dziedziniec szkolny w kierunku stołówki, drzwi jednoskrzydłowe otwierane samodzielnie.
  • od ulicy Waryńskiego – wejście przez dziedziniec szkolny w kierunku sali gimnastycznej, drzwi jednoskrzydłowe otwierane samodzielnie.
  • od boiska szkolnego – wejście schodami, drzwi dwuskrzydłowe otwierane samodzielnie.

c) wejście do bloku sportowego – wejście od strony boiska szkolnego, drzwi jednoskrzydłowe otwierane samodzielnie.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze (w tym stołówka).
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w bloku sportowym.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Zastosowano pochylnię/podjazd dla wózków od strony ul. Waryńskiego.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni usytuowanej w korytarzu przy schodach przy wejściach głównych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduje się wzdłuż ulicy Waryńskiego, na wysokości wejścia do szkoły (pochylni dla wózków).

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Skip to content