Maturzyści

Najważniejsze dokumenty i formularze

 1. Załącznik 1a, Deklaracja dla:
  1.  ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego;
  2. absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.
 2. Załącznik 1b, – Deklaracja dla:
  1. absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona;
  2. absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie;
  3. absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie;
  4. osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości;
  6. osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.
 3. Załącznik 1c, – Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).
 4. Załącznik 5 – Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady
 5. Załącznik 6 – Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
 6. Załącznik 7 – Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym
 7. Załącznik 30 – Potwierdzenie zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego w 2021 r. 

Najważniejsze terminy dla ucznia

Najważniejsze terminy dla absolwenta

Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2022 r.

Komunikat o dostosowaniu warunków i form egzaminu maturalnego

Komunikat o wykazie olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na maturze

Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki

Skip to content