RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców przy Publicznym Liceum nr II w Opolu w roku szkolnym 2023/2024:

  • Przewodnicząca: Pani Justyna Ciszak
  • Zastępca: Pani Justyna Kowol
  • Skarbnik/Sekretarz: Pani Sabina Frączyk

 

Rada Rodziców przy PLO nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu

ul. Pułaskiego 3, 45-048 Opole

Konto Rady Rodziców: 47 1160 2202 0000 0002 2731 8488

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice !

Rada Rodziców zwraca się z wielką prośbą do Rodziców Uczniów Naszego Liceum o wpłaty na rzecz Rady Rodziców w kwocie 100 zł od dziecka (co daje jedynie 10 zł miesięcznie). Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, bo one są dla nas najważniejsze!

Jeżeli jednak suma ta przekracza Państwa możliwości, prosimy o wsparcie w każdej dowolnej kwocie. Nawet najdrobniejsza suma jest bardzo potrzebna!

Chcemy również w tym roku szkolnym zapewnić naszej młodzieży te same możliwości kształcenia i rozwoju, co w poprzednich latach. Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszego liceum. Dofinansowujemy różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe oraz nagrody, wyjazdy na olimpiady, konkursy itd.

W ubiegłych latach z kwoty będącej w dyspozycji Rady Rodziców mogliśmy wesprzeć m.in. następujące inicjatywy: nagrody w konkursach – na rozwój nowych pasji, z języków obcych, polonistycznych, zakup nowych laptopów, wyjazdy na konkursy i olimpiady, książki dla maturzystów, zakończenie roku szkolnego, grupowe wyjścia z klasą itd. (poniżej zestawienie przygotowane przez księgowość Naszego Liceum wraz z preliminarzem wydatków na rok szkolny 2022/2023)

PRELIMINARZ WPŁYWÓW I WYDATKÓW RADY RODZICÓW PRZY PLO NR II NA ROK SZKOLNY 2022/2023
L.P. Wyszczególnienie Plan 2023/2024
1. Wpływy ogółem, w tym: 60 000,00
  – wpłaty rodziców (planowane ok. 60 % wpłat rodziców) 55 000,00
  – wpłaty różne (darowizny) 5 000,00
2. Wydatki ogółem, w tym: 60 000,00
  – stypendia Rady Rodziców 5 000,00
  – nagrody dla uczniów (w formie niepieniężnej – książki i inne nagrody rzeczowe) 20 000,00
  – delegacje uczniów i opiekunów (wyjazdy na olimpiady, konkursy, opłaty wpisowe, za egzaminy) 2 500,00
  – dopłata do imprez kulturalnych, popularno-naukowych, warsztatów (organizowanych dla uczniów i przez uczniów) w tym pożegnanie klas maturalnych 20 000,00
  – pomoce dydaktyczne i naukowe (zakup pomocy wykorzystywanych w szkole na lekcjach i na zajęciach poza lekcyjnych organizowanych dla naszych uczniów) 2 000,00
  – dopłata do działalności sportowej (basen, wycieczki) 2 000,00
  – zapomogi i obiady 2 000,00
  – różne wydatki (związane z organizacją życia w szkole uczniów, wszelkie konkursy warsztaty, zakup materiałów nie dydaktycznych) 5 800,00
  – prowizje bankowe 700,00
2. Różnica wpływy – wydatki 0,00

 

Każda wpłacona złotówka trafia do Naszej MŁODZIEŻY pod różnymi postaciami!

Już w roku szkolnym 2021/2022 została przyjęta Uchwała przez Radę Rodziców, z której wynika, iż każda klasa, która wpłaci na Konto Rady Rodziców co najmniej 60% oczekiwanych wpłat (z danej klasy) do listopada – 30% tych wpłat będzie mogła wykorzystać na swoją klasową integrację!!!

W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich Rodziców, aby składka na Radę Rodziców została wpłacona do 30.11.2024 roku, bo to pozwoli ustalić budżet do wykorzystania w bieżącym roku szkolnym.

Środki można wpłacać bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

47 1160 2202 0000 0002 2731 8488

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę ucznia.

Te fundusze ZAWSZE WRACAJĄ DO NASZYCH DZIECI! Jednak bez Państwa zaangażowania, żadne nasze działania dla naszych dzieci nie będą możliwe.

Z góry bardzo dziękuję za Państwa WSPARCIE!

 

 

 

 

 

Skip to content