Oferta edukacyjna

22 lipca 2021 r. w całej Polsce zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Uprzejmie informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się:

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

 

Podstawa prawna

Oferta edukacyjna

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć osiem klas pierwszych:

 • Klasa A – matematyczno – fizyczna– przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: matematykafizyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: informatyka, geografia, j. angielski*.

 • Klasa B – matematyczno i informatyczna z elementami programowania – przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka i informatyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: fizyka, geografia, j. angielski*.

 • Klasa C – społeczno – prawna – przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski i wiedza o społeczeństwie oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: historia, j. angielski*.

 • Klasa D – biologiczno – chemiczna (medyczna) – przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: biologiachemia oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: fizyka, matematyka, j. angielski*.

 • Klasa E – biologiczno – chemiczna z elementami dietetyki – przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: biologiachemia oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: fizyka, matematyka, j. angielski*.

 • Klasa F: dwujęzyczna z językiem niemieckim. Obowiązkowo realizują język polski na poziomie rozszerzonym oraz dwa przedmioty do wyboru spośród następujących: matematyka, geografia, historia i biologia.

 • Klasa G – matematyczno – geograficzna – przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka i geografia oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: WOS, fizyka, j. angielski*.

 • Klasa H – humanistyczno – psychologiczna– przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski i historia oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: matematyka, biologia, j. angielski*.

 

Planowana liczebność oddziałów: 28

* Grupy z rozszerzeń zostaną utworzone po zebraniu min. 13 chętnych w grupie.

Postępowanie rekrutacyjne

Zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału będą brane pod uwagę następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

 

Pierwszy przedmiot

Drugi przedmiot

Klasa A – matematyczno – fizyczna

fizyka

informatyka lub geografia

Klasa B – matematyczno – informatyczna z elementami programowania

informatyka

fizyka lub j. angielski

Klasa C – społeczno – prawna

historia

wos lub j. angielski

Klasa D – biologiczni – chemiczna (medyczna)

biologia

chemia lub fizyka

Klasa E – biologiczno – chemiczna z elementami dietetyki

biologia

chemia lub fizyka

Klasa F – dwujęzyczna z językiem niemieckim

język niemiecki

historia, geografia lub biologia

Klasa G – matematyczno – geograficzna

geografia

Fizyka lub wos

Klasa H – humanistyczno – psychologiczna

historia

j. angielski lub biologia

 

Przelicznik ocen na świadectwie:

 • Ocena celująca – 18 pkt.
 • Ocena bardzo dobra – 17 pkt.
 • Ocena dobra – 14 pkt.
 • Ocena dostateczna – 8 pkt.
 • Ocena dopuszczająca – 2 pkt.

Jak przeliczyć swoje punkty?  Zobacz kalkulator punktów.

 

Języki obce

W klasach A, B, C, D, E, G, H pierwszym językiem obcym jest język angielski.
W oddziale dwujęzycznym drugim językiem obcym jest język angielski.

Nauka drugiego języka obcego może być realizowana w grupach międzyklasowych.

Możliwości wyboru nauki drugiego języka obcego w większości klas (za wyjątkiem oddziału dwujęzycznego) są następujące:

 • język francuski (od podstaw i kontynuacja)

 • język niemiecki (od podstaw i kontynuacja)

 • język hiszpański (od podstaw i kontynuacja)

 

Oddziały dwujęzyczne

W roku szkolnym planowane jest utworzenie niemieckiego oddziału dwujęzycznego (klasa 1F).

UWAGA! Do klasy dwujęzycznej obowiązuje wcześniejszy termin rekrutacji w systemie elektronicznym (www.opolskie.edu.com.pl): do 31.05.2021!

Dodatkowy wniosek [pobierz wniosek] o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego można składać w dniach 17 – 31 maja 2021r. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lo2.opole.pl

W rekrutacji do klas dwujęzycznych konieczne jest zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się w dniu 8 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00 – część pisemna, a o godz. 11:00 – część ustna.

Informacja o salach, w których odbywać się będzie sprawdzian, zostanie umieszczona przy wejściu do szkoły.

Za sprawdzian kompetencji językowych można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Za zdany uznany jest egzamin, z którego kandydat uzyska min. 20 pkt (50%).

Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. Uwaga! Należy złożyć wniosek elektroniczny i dodatkowy wg terminarza rekrutacji do klasy dwujęzycznej.

Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego Załącznik

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych zostanie podana do publicznej wiadomości w szkole i na stronie internetowej w dniu 11 czerwca 2021r. 

 

Skip to content