Stypendium Rady Rodziców
Publiczne Liceum Ogólnokształcące przyznaje STYPENDIUM RADY RODZICÓW dla najzdolniejszego ucznia w danym roczniku.

Takie stypendium przyznaje się po każdym semestrze. Uczniowie, którzy zdobyli najwyższą średnią ocen semestralnych w danym roczniku otrzymują 500 zł.

 

Regulamin Stypendium dla uczniów ufundowane
przez Radę Rodziców przy PLO nr II w Opolu

§ 1

 1. Stypendium jest fundowane w całości ze środków Rady Rodziców.
 2. Stypendium przyznaje się uczniom Publicznego liceum Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Opolu.
 3. Stypendium przyznawane jest 2 razy w roku – po pierwszym oraz pod drugim semestrze. Stypendium przyznaje się:

a) w styczniu – po posiedzeniu plenarnej rady pedagogicznej;

b) w czerwcu – po zakończeniu roku szkolnego.

4. W okresie wypłacania stypendium stypendysta Rady Rodziców musi być uczniem PLO nr II w Opolu.

§ 2

 1. Stypendium motywacyjne może być przyznane uczniowi, który uzyskał najwyższą średnią ocen na koniec pierwszego i/lub drugiego semestru wśród uczniów z danego poziomu nauczania. Przyznaje się jedno stypendium dla  jednego ucznia z każdego rocznika.
 2. Stypendium motywacyjne może być przyznane uczniowi, który uzyskał wzorową ocenę zachowania.
 3. Jeśli więcej niż jeden uczeń uzyskał taki sam najwyższy wynik Komisja stypendialna bierze pod uwagę inne kryteria: sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych, a w dalszej kolejności: praca na rzecz klasy, szkoły i społeczności lokalnej, wyjątkowa postawa koleżeńska i obywatelska, praca pozaszkolna ucznia, wolontariat, czy inna, społeczna forma aktywności, czy wybitna działalność artystyczna.
 4. Komisja stypendialna może podjąć decyzję o przyznaniu dwóch stypendiów w roczniku, jeśli dwóch uczniów ma taką samą średnią i wzorowe zachowanie.
 5. Wniosek o stypendium przygotowuje wychowawca klasy po klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej.
 • § 3
 1. Stypendium przyznaje się po ukończeniu pierwszego semestru oraz po zakończeniu roku szkolnego.
 2. Kwota przyznawanego jednorazowego stypendium wynosi 500 zł.
 3. Środki wypłacane są na konto wskazane przez ucznia.
 • § 4
 1. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna, w skład której wchodzi trzech przedstawicieli prezydium Rady Rodziców.
 2.  Decyzję o przyznaniu stypendium ogłasza przewodniczący Rady Rodziców lub w jego zastępstwie dyrektor szkoły.
 3.  Decyzję o przyznaniu stypendium wypłacanego na koniec roku szkolnego ogłasza przewodniczący Rady Rodziców lub w jego zastępstwie dyrektor szkoły podczas zakończenia roku szkolnego.

 

Skip to content