Pedagog
  mgr Natalia Skrocka mgr Agnieszka Sosnowska
Poniedziałek 8:00 – 12:00 10:30 – 15:30
Wtorek 11:30 – 15:30 11:00 – 12:30
Środa 10:00 – 13:00 08:00 – 10:00
Czwartek 08:00 – 12:00 12:00 – 15:30
Piątek —-

08:00 – 12:35

13:20 – 15:00

Informujemy o możliwości telefonicznego kontaktu z pedagogiem szkolnym pod numerem telefonu:

512 070 039

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach pracy pedagogów szkolnych wskazanych na rok szkolny 2021/2022.

Pedagodzy szkolni:
Natalia Skrocka, Agnieszka Sosnowska

Aktualności

Zmiana siedziby Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu

W związku z zamiarem przekształcenia z dniem 1 lutego 2022 r. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu poprzez zmianę siedziby, przekazujemy Państwu oficjalne informacje w tej sprawie. Uchwałę nr XXXVIII/759/21 Rady Miasta Opola z dnia 25 marca 2021 r. w...

(na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

 • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określeniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowaniem działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikającychz programu wychowawczego szkoły.
 • Współpracą z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałaniem z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa).
 • Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli  w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym jeśli:

 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,
 • masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • masz problem z wyborem dalszej drogi kształcenia.
Skip to content